ຄະແນນຂອງຮ້ານຄ້າ

ຄະແນນສະເລ່ຍຂອງຮ້ານ:

Rank AA+

ສະເລ່ຍ 64 ຄົນ

Product quality
9.49
Speed of delivery
9.43
Service quality
9.09
Product information
9.42

Badges

Sales Lv 8/9
Customers Lv 7/9

ເລືອກພາສາ